Jesteś tutaj: O nas

O nas

Celem Stowarzyszenia jest przeciwstawianie się wszelkim formom wyzysku i dyskryminacji jednostek, grup społecznych i narodów, realizowanym za pomocą dominacji ekonomicznej, przymusu politycznego oraz regulacji prawnych sprzyjających korupcji i powstawaniu nieuzasadnionych przywilejów.


Dążyć do osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie zamierza w szczególności poprzez:

1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz wprowadzenia propozycji opracowanej przez wybitnego amerykańskiego ekonomistę, laureata Nagrody Nobla z roku 1981 - Jamesa Tobina, postulującej opodatkowanie transakcji kapitałowych i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób wpływów na zwalczanie głodu i niedostatku oraz zaspokajanie innych ważkich potrzeb ogólnospołecznych - ochrony życia i zdrowia, prawa do informacji, dostępu do edukacji i dóbr kultury;

2) propagowanie i wspieranie działań mających służyć przyjęciu takich regulacji prawa międzynarodowego (a także odpowiednich aktów prawnych w poszczególnych krajach), które eliminowałyby zjawisko korzystania z tzw. "rajów podatkowych" czyli ośrodków finansowych typu "offshore", umożliwiających swoim klientom unikanie jakiejkolwiek kontroli ze strony państw, z których pochodzi lokowany we wspomnianych ośrodkach kapitał, a tym samym dokonywanie oszustw fiskalnych na ogromną skalę, co poważnie ogranicza środki budżetowe większości państw świata, stając się swoistym generatorem ubóstwa;

3) inicjowanie i popularyzowanie działań mających na celu likwidację "pętli zadłużenia" uniemożliwiającej krajom, które wpadły w tzw. "pułapki kredytowe" swobodne podejmowanie decyzji o warunkach w jakich ma przebiegać ich rozwój gospodarczy, a tym samym de facto ograniczających ich suwerenność polityczną i ekonomiczną; jest to źródłem rosnącego niedostatku obywateli tych państw, nie mających żadnego wpływu na decyzje o zaciąganiu w ich imieniu kredytów, ani na ustalenia dotyczące ich wysokości czy warunków ich spłaty; zjawisko to nie zostanie powstrzymane, jeśli ryzyko niewłaściwego wykorzystania środków finansowych nie będzie dotyczyło także instytucji finansowych, pełniących rolę pożyczkodawców, jak to się dzieje obecnie;

4) prowadzenie działań na rzecz wyeliminowania przy pomocy odpowiednich regulacji prawa międzynarodowego zjawiska tzw. "tanich bander" w transporcie morskim - umożliwia to bowiem nie tylko urągającą wszelkim przyjętym normom eksploatację jednostek pływających oraz ich załóg, ale także jest przyczyną katastrof pochłaniających wiele istnień ludzkich i zagrażających równowadze ekologicznej mórz i oceanów;

5) działanie na rzecz ograniczenia bądź wstrzymania przedsięwzięć i inwestycji opartych na technologiach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwo dla ekosystemu;

6) działanie na rzecz równoprawnego traktowania wszelkich form własności - jakiekolwiek regulacje prawne winny jednakowo traktować własność prywatną, państwową, publiczną, samorządową czy spółdzielczą - przedkładanie jakiejkolwiek formy własności nad inne jest przejawem szkodliwego ideologizowania życia gospodarczego;

7) przeciwstawianie się przyznawaniu nieuzasadnionych przywilejów (w postaci ulg i preferencji podatkowych, etc.) zagranicznym podmiotom gospodarczym i korporacjom ponadnarodowym;

8) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz przestrzegania praw jednostek, wspólnot i narodów sformułowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych - w oparciu o zasadę, iż żadne względy polityczne czy ekonomiczne nie mogą usprawiedliwić naruszania zawartych w tych konwencjach zapisów.

Kontakt

 info@attac.pl

    

© wszystkie prawa zastrzeżone