Jesteś tutaj: Manifest

Manifest

Za jedno z naszych najważniejszych zadań uznajemy prezentowanie szerokiego spektrum zapatrywań i punktów widzenia na sprawy pozostające w centrum uwagi Stowarzyszenia ATTAC.

Dlatego jesteśmy zdecydowani odwoływać się do wypowiedzi osób reprezentujących różne orientacje polityczne i światopoglądowe, za jedyne kryterium doboru przyjmując ich merytoryczne odniesienia do zajmującej nas problematyki.

Uważamy, że praktyka dezawuowania ludzi o odmiennych poglądach kładzie się ponurym cieniem na naszym życiu publicznym i ogranicza możliwość uczciwej debaty. Celują w tym środki masowego przekazu, zdominowane przez opcję neoliberalną, niejednokrotnie znacznie skuteczniej ograniczając wolność wypowiedzi niż tradycyjna cenzura.

A przecież tylko poznając różne punkty widzenia można dotrzeć do sedna problemu.

Nie widzimy powodu, by podtrzymywać rozpowszechnioną praktykę zamykania się w ciasnej, bezpiecznej przestrzeni własnych środowisk, tworzenia grup wzajemnej adoracji, izolowania się w umysłowych gettach. Jeśli mamy sprostać konfrontacji z rzeczywistymi niebezpieczeństwami, nie powinniśmy unikać konfrontacji postaw i poglądów.

Wychodzimy z założenia, że kwestie polityczne, ideologiczne, kulturowe czy wyznaniowe są sprawą osobistych preferencji i wyborów naszych członków i sympatyków. Oczekujemy od nich jedynie wzajemnego szacunku i respektowania różnic, będących wynikiem indywidualnych rozstrzygnięć.

Nie odżegnujemy się od polityki. Więcej, cele jakie sobie stawiamy, mają charakter par excellence polityczny, jeśli politykę pojmujemy jako racjonalne działanie na rzecz głębokich przemian w stosunkach ekonomicznych i społecznych.

Nie widzimy przeszkód, by do naszego stowarzyszenia należeli ludzie, angażujący się w inne rodzaje działalności - czy to w ramach partii politycznych, czy to organizacji pozarządowych, czy innego rodzaju ugrupowań - jeśli akceptują cele, jakie przed sobą stawiamy.

Nie wykluczamy także współpracy z innymi ugrupowaniami, organizacjami i środowiskami.

Podstawowym warunkiem jest tu jednak poszanowanie podmiotowego charakteru Stowarzyszenia i unikanie jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić jego integralności i niezależności.

Chcielibyśmy zdecydowanie podkreślić, że nasze Stowarzyszenie pozostaje i zamierza pozostać poza sferą oddziaływania jakichkolwiek konkretnych opcji politycznych, koncentrując się wyłącznie na realizacji założeń programowych, sprecyzowanych w statucie i innych dokumentach.


Zarząd Główny Stowarzyszenia ATTAC

25.07.2001

Kontakt

 info@attac.pl

    

© wszystkie prawa zastrzeżone