Jesteś tutaj: Publicystyka Apel o mobilizację Światowego Forum Społecznego w Porto Alegre

Apel o mobilizację Światowego Forum Społecznego w Porto Alegre

Siły społeczne z całego świata zgromadziły się tu, na Światowym Forum Społecznym w Porto Alegre (2001 rok). Stowarzyszenia i niezależne organizacje pozarządowe, ruchy i organizacje, intelektualiści i artyści - stanowimy wspólnie wielki sojusz na rzecz stworzenia nowego społeczeństwa, wolnego od dominującej dziś logiki, wedle której wolny rynek i pieniądze są jedyną miarą warości. Davos reprezentuje koncentrację majątku, globalizację nędzy i niszczenie naszej planety. Porto Alegre reprezentuje nadzieję, że możliwy jest nowy świat, w którym problemy natury i istot ludzkich znajdą się w centrum uwagi.

Jesteśmy częścią ruchu, który rośnie od czasu Seattle. Walczymy ze światową elitą i jej antydemokratycznymi procesami, symbolizowanymi przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Dzielimy się doświadczeniami, budujemy solidarność i manifestujemy całkowite odrzucenie neoliberalnej polityki globalizacji.

Są wśród nas kobiety i mężczyźni, rolnicy i robotnicy, pracujący i bezrobotni, uczniowie i studenci, stanowiący wspólnotę bez względu na kolor skóry, przybywający z Południa i z Pólnocy by walczyć o prawa człowieka, o wolność, bezpieczeństwo, prawo do pracy i edukacji. Występujemy przeciw hegemonii finansów i destrukcji kultur, przeciwko monopolizacji wiedzy, środków masowego przekazu i innych sposobów komunikowania się, a także przeciw degradacji natury i niszczeniu jakości życia przez ponadnarodowe korporacje i politykę sprzeczną z podstawowymi zasadami demokracji. Doświadczenia demokracji uczestniczącej - takie jak tu, w Porto Alegre - wykazują, iż istnieją konkretne alternatywy. Przedkładamy prawa człowieka oraz względy społeczne i ekologiczne nad żądania inwestorów i kół finansowych.

Umacniamy siłę reprezentowanych przez nas ruchów społecznych i stawiamy opór globalnym elitom, podejmując walkę o równość, sprawiedliwość społeczną, demokrację i bezpieczeństwo dla wszystkich bez wyjątku. Proponowane przez nas rozwiązania i metody stanowią jaskrawy kontrast wobec niszczącej polityki neoliberalizmu.

Globalizacja podtrzymuje system patriarchalny, oparty na dominacji mężczyzn. Zwiększa feminizację sfer nędzy i ma istotny wpływ na narastanie wszelkich form przemocy wobec kobiet. Równość pomiędzy kobietami i mężczyznami jest jednym z naszych podstawowych celów. Bez tej rzeczywistej równości budowa innego świata nie będzie możliwa.

Neoliberalna globalizacja sprzyja rasizmowi, stanowiąc kontynuację wielowiekowej tradycji niewolnictwa i kolonializmu, które zniszczyły cywilizację czarnej Afryki. Wzywamy wszystkie ruchy i organizacje do solidarnego wspierania Afrykanów z czarnego lądu i spoza niego, w obronie ich prawa do ziemi, obywatelstwa, wolności, pokoju i równości, poprzez reparacje długów historycznych i społecznych. Handel niewolnikami i niewolnictwo są zbrodnią przeciwko ludzkości.

Wyrazy szczególnego uznania i solidarności kierujemy do wszystkich rdzennych mieszkańców terytoriów dotkniętych zewnętrzną ekspansją w ich historycznych zmaganiach z ludobójstwem i wyniszczaniem etnicznym. Popieramy ich walkę w obronie swych praw, ziem, zasobów naturalnych, zachowania własnej kultury oraz autonomii i integralności terytorialnej.

Neoliberalna globalizacja niszczy naturę, a także zdrowie i środowisko naturalne człowieka. Ziemię, wodę, powietrze i ludzi traktuje się jak towar. Prawo do życia i zachowania zdrowia jest prawem fundamentalnym, które nie może zależeć od zmieniającej się polityki ekonomicznej.

Zewnętrzne długi krajów Południa zostały już po wielokroć spłacone. Bezprawne, niesprawiedliwe i oszukańcze manipulacje długami są instrumentem dominacji i pozbawiania ludzi ich niezbywalnych praw, a jedynym celem są tu zyski międzynarodowych lichwiarzy. Żądamy bezwarunkowego anulowania wszelkich tego rodzaju zobowiązań, a także wyrównania rzeczywistych długów historycznych, społecznych i ekologicznych jako niezwłocznego kroku w kierunku definitywnego rozwiązania kryzysu wywołanego kwestią domniemanych długów.

Rynki finansowe pochłaniają bogactwa i zasoby naturalne poszczególnych narodów i społeczności, czyniąc gospodarki narodowe przedmiotem zachcianek spekulantów. Wzywamy do natychmiasowej likwidacji tzw. "rajów podatkowych" i do opodatkowania transakcji finansowych.

Prywatyzacja jest mechanizmem transferu dóbr publicznych i zasobów naturalnych w ręce sektora prywatnego. Protestujemy przeciw wszelkim formom prywatyzacji zasobów naturalnych i usług społecznych. Wzywamy do ochrony swobodnego dostępu do zasobów i dóbr publicznych nieodzownych dla godziwego życia.

Ponadnarodowe korporacje organizują globalną produkcję opartą na masowym bezrobociu, niskich płacach, wykorzystywaniu niewykwalifikowanej siły roboczej i odmowie uznania praw pracowniczych określonych w ILO. Żądamy rzeczywistego respektowania prawa do zakładania związków zawodowych i prowadzenia przez nie negocjacji. Żądamy także nowych praw dla pracowników w obliczu strategii opartej na globalizacji.

Pieniądze i towary bez przeszkód przekraczają granice, natomiast swobodne przemieszczanie się ludzi objęte jest licznymi restrykcjami, co jest źródłem wyzysku i represji. Żądamy zniesienia wszelkich tego rodzaju ograniczeń.

Wzywamy do przyjęcia takiego systemu handlu, który może zapewnić pełne zatrudnienie, dostatek żywności, uczciwe warunki wymiany handlowej oraz budowanie pomyślnego rozwoju lokalnych społeczności. W swoim obecnym kształcie "wolny rynek" nie ma nic wspólnego ze słowem "wolny". Zasady globalnego handlu zapewniają przyspieszone gromadzenie bogactw i władzy przez ponadnarodowe korporacje oraz dalszą marginalizację i zubożenie robotników, drobnych rolników i niewielkich przedsiębiorstw lokalnych. Domagamy się od rządów przestrzegania przyjętych zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka oraz multilateralnych umów dotyczących ochrony środowiska. Wzywamy ludzi z całego świata do poparcia mobilizacji przeciw utworzeniu Stref Wolnego Rynku w obu Amerykach, która to inicjatywa jest próbą ponownej kolonializacji Ameryki Łacińskiej oraz zniszczenia podstawowych społecznych, ekonomicznych, kulturowych i ekologicznych praw człowieka.

Międznarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i banki regionalne, Światowa Organizacja Handlu, NATO i inne pakty militarne to tylko niektóre spośród agend neoliberalnej globalizacji. Wzywamy do położenia kresu wywieranym przez nie wpływom na politykę poszczególnych państw i narodów. Instytucje te nie uzyskały od społeczeństw poszczególnych krajów żadnych upoważnień, toteż będziemy nieprzerwanie kontynuować protest przeciw podejmowanym przez nie działaniom.

Neoliberalna globalizacja doprowadziła do koncentracji własności ziemskiej i faworyzuje korporacyjny system rolniczy, destrukcyjny społecznie i dewastujący środowisko naturalne. System ten opiera się na eksporcie zorientowanym na wzrost wspierany przez rozbudowaną infrastrukturę, taką jak budowa sztucznych zapór, które pozbawiają ludzi ich ziemi i niszczą ich środki egzystencji. Poniesione przez nich straty muszą zostać wyrównane. Apelujemy o przeprowadzenie demokratycznej reformy agrarnej. Ziemia, woda i nasiona muszą pozostać w rękach rolników. Opowiadamy się za nieskrępowanym rozwojem rolnictwa. Nasiona i zasoby genetyczne są dziedzictwem całej ludzkości. Żądamy zaprzestania upraw transgenicznych oraz zakazu obejmowania ochroną patentową jakichkolwiek form życia.

Militaryzm i korporacyjna globalizacja wspierają się wzajemnie, podkopując podwaliny demokracji i pokoju. Całkowicie odrzucamy działania wojenne jako sposób rozwiązywania konfliktów, a także sprzeciwiamy się wyścigowi zbrojeń i handlowi bronią.

Wzywamy do zaprzestania stosowania represji wobec uczestników protestów społecznych i traktowania ich jak kryminalistów. Potępiamy interwencje zbrojne w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw. Domagamy się zniesienia wszelkich form embarga i sankcji ekonomicznych stosowanych jako instrumenty agresji i wyrażamy swoją solidarność z tymi, którzy doświadczaja ich następstw. Potępiamy interwencję sił zbrojnych USA w Ameryce Łacińskiej, prowadzoną pod pretekstem tzw. Planu Kolumbia.

Wzywamy do zawierania porozumień i inicjowania wspólnych akcji na rzecz wymienionych powyżej spraw i zasad. Zobowiązujemy się poświęcać im naszą uwagę i nasze działania aż do chwili zwołania kolejnego Forum. Zdajemy sobie sprawę, że to nam przypada w udziale walka o inny świat, świat bez nędzy, głodu, dyskryminacji i przemocy, troszczący się o jakość życia, oparty na równości, wzajemnym szacunku i pokoju.

Deklarujemy poparcie dla wszelkich akcji i programów pozostających w opozycji do neoliberalizmu.

Za nasze najważniejsze priorytety w nadchodzących miesiącach uznajemy międzynarodową mobilizację przeciw takim wydarzeniom jak:

- Światowe Forum Ekonomiczne w Cancun (Meksyk) 26 i 27 lutego

- konferencja Stref Wolnego Handlu Obu Ameryk w Buenos Aires (Argentyna) 6-7 kwietnia oraz w Quebec City (Kanada) 17-22 kwietnia

- konferencja Azjatyckiego Banku Rozwoju w Honolulu (USA), w maju

- szczyt G8 w Genewie / Evian 15-22 lipca

- doroczne spotkanie Miedzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie (USA) 28 września - 4 października

- spotkanie Światowej Organizacji Handlu w Katarze, 5-9 listopada.

17 kwietnia wspierać będziemy międzynarodowy dzień walki z importem tanich produktów rolnych, który oznacza dumping ekonomiczny i społeczny. Popieramy również wystąpienie ruchów feministycznych przeciw globalizacji, które będzie miało miejsce w Genewie. Podtrzymujemy wezwanie do zorganizowania międzynarodowego dnia przeciw długom, który planowany jest na 20 lipca, a także przygotowujemy się do światowej konferencji przeciw rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji (Durban, RPA, 31 sierpnia - 7 września 2001).

Wspomniane propozycje są zaledwie cząstką działałań alternatywnych podejmowanych przez ugrupowania społeczne na całym świecie. Opierają się one na założeniu, że życie żadnej istoty ludzkiej nie może być traktowane jako towar i angażują się w walkę o dobro społeczne i prawa człowieka.

Nasze zaangażowanie w Światowe Forum Społeczne wzbogaciło naszą wiedzę na temat podejmowanych działań i wzmocniło nasze organizacje. Wzywamy wszystkich ludzi na całym świecie by przyłączyli się do naszej walki, której celem jest zbudowanie lepszej przyszłości. Światowe Forum Społeczne w Porto Alegre jest drogą do zapewnienia suwerenności narodom i sprawiedliwego świata.


SYGNATARIUSZE:

Açao da Cidadania contra a Fome e pela Vida, Sao Paulo (Brasil)
Agir ensemble contre le Chomage - AC! - (France)
Agremiación de Funcionarios de la Universidad de la República - AFFUR (Uruguay)
Alianza Social Continental (toda América)
Alternative information and development center (South Africa)
Alternatives (Canada)
Amigos de la Tierra Internacional
Ananda Marga (Sudamérica)
ARCI (Italy)
Articulaçao Nacional de Mulheres Trabalhadores Rurais (Brasil)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Argentina)
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (Argentina)
Associaçao potiguar amigos de natureza (Brasil)
Associazione per la pace (Italy)
Associazione per la pace (Italy)
Associazione Ya Basta (Italy)
Associone Mazionale Artisti-Artigiani di Strada (Italy)
Assozione Culturale Punto Rosso (Italy)
ATTAC (Argentina)
ATTAC (France)
ATTAC (Polska)
ATTAC (Russia)
ATTAC (Suisse)
ATTAC (Uruguay)
ATTAC Catalunya (Spain)
Bloque Social Alternativo - Comité de Integracion del Macizo Colombiano
Cambodian Human Rights & Development Association (Cambodia)
Campaign for popular democracy (Thailand)
Carta dei cantieri sociali (Italy)
Casa diritti sociali (Italy)
Central de Trabajadores Argentinos - CTA
Central dos Movimentos Populares - CMP (Brasil)
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (México)
Central Única dos Trabalhadores (Brasil)
Centro cultural 25 de abril (Brasil)
Centro de Estudios e Assessoria em Política Publicas - CEAPP, (Brasil)
Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul - CPERS (Brasil)
Centro Felix Varela (Alemania)
Centro Felix Varela (Cuba)
Centro Novo Modello di Suiluppo (Italy)
Centrostudi Internazinali Milano (Italy)
Cetim (Suisse)
CIPSI (Italy)
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas - CODUC (México)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (México)
Comitato anti WTO Abruzzo (Italy)
Comité de ltutaj de Bangkok (Suisse)
Comité de proyectos de comercio solidario (Italia)
Comite pour ltutaj de la dette du Tiers monde (Belgique)
Communita impegno servizo volontarito
Confederaçao Nacional dos Bancários (Brasil)
Confederaçao Nacional dos Trabalhadores em Educaçao - CNTE (Brasil)
Confederació General del Treball - CGT (Illes Baleais, Espańa)
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado - COFE (Uruguay)
Confederacion General del Trabajo (CGT - disidente) de la Republica Argentina
Confederation des Syndicats Nationaux - Quebec (Canadá)
Confédération Général du Travail - CGT (France)
Confederazione COBAS (Italia)
Confederazione Cobas (Italy)
Consorcio italiano di solidarieta (Italy)
Consulta popular (Brasil)
Contato Italiano Per Ltutaj (Italy)
Cooperativa MAG Financera (Italia)
Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas - CNOC (Guatemala)
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - CLOC (América Latina)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala - CNPA (México)
Coordinamento Asociación Pacfiste Venecia (Italy)
Coordinamento Lombardo Antiwito (Italy)
CRESA/RS (Brasil)
Dialogo 2000 (Argentina)
Diverse Women for Diversity (Índia, México, Europa)
Droit au logement (France)
Espaces Marx (France)
Fala Preta - Organizaçao de Mulheres Negras (Brasil)
FASE (Brasil)
Federaçao dos Trabalhadores no Comercio no Estado do Ceará - Fetrace (Brasil)
Federaçao Nacional dos Sociólogos (Brasil)
Federation international syndicale de l-enseignement (France)
Federation sindícale unifie (France)
Feministas del movimiemto social de mujeres de Argentina
Feriwala Vikas Mahasangh (India)
Fisics per al desenvolpament (Spain)
Focus on the global south (Thailand)
Forum Brasileiro de ONGs de Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Brasil)
Fórum Mondiale Aletrnative Itália (Italy)
France - Amerique Latine (France)
France Libertes (France)
Fundaçao para o Desenvolvimento da Juventude Rural (Brasil)
Fundación genero y sociedad (Argentina)
Fundación José Maria Llorens (Argentina)
Gamins de ltutaj rue (France)
Grupo de Apoyo Mby?a Guarani (Paraguay)
Grupo de Reflexion Rural (Argentina)
Grupo para la contra informacion sobre la américa latina (Grecia)
Grupos de estudiantes solidarios (Argentina)
Hemen eta munduan (initiativa popular de euskal herria)
Holy cross justice commission
Instituto Olga Benario Prestes (Brasil)
Instituto Terrazul (Brasil)
Intercâmbio, Informaçoes, Estudos e Pesquisas - IIEP (Brasil)
INTERFOROS (Honduras)
Intersindical Alternativa de Catalunya (Espańa)
Intersocial Montevideo (Uruguay)
Japan Network on Debt and Poverty (Japan)
Jubileo sur
Juventude avançando (Brasil)
Korean Catholic Coalition for Alternative Economics (Korea)
Korean Confederation of Trade Unions - KCTU - (Korea)
Korean Farmers League (Korea)
Kopa - Korean organisation against free trade (Korea)
KPA - Consortium for agrarian reform (Indonesia)
Labour Coordinating Center (Thailand)
Labor Working Group (Indonesia)
Lavoro societa Cgil (Italia)
Lega Ambiente (Italy)
Lega Italiana per la Lotta Contro Ltutaj (Italy)
Liberazione (Italy)
Loro Yunounu Sangh (India)
Lunaria (Italy)
Madres de Plaza de Mayo (Argentina)
Marche mondiale des femmes conte lęs violences et la pauvrete
MNCP (France)
Movimento de Educaçao Popular e Direitos Humanos (Brasil)
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Rio Grande do sul (Brasil)
Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB (Brasil)
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Brasil)
Movimento laici america latina (Italy)
Movimiento de Educacion Popular e Direitos Humanos (Brasil)
Movimiento de mulheres agriculturas
Movimiento dos conselhos populares (Brasil)
Movimiento unido de solidaridade para Colombia
Mujeres de México, Chihuahua (México)
Multisectorial de Mujeres (Argentina)
Narmada Bachao Andolan - NBA - (India)
Network for the political and social rights (Grecia)
Organización Regional Interamericana de Trabajadores - ORIT (toda América)
Organizaciones Multisectoriales de Mujeres (Argentina)
Pastoral da juventude rural do Brasil
Paz y tercer mundo (Spain)
Pete Contro G8 (Italy)
Project for ecological recovery - PER - (Thailand)
Radio Citta Pescara (Italy)
Red ciudadana para la abolición de la deuda externa (Spain)
REDES (Red de Ecologia Social) Amigos de la Tierra (Uruguay)
Rete di Lilliput (Italy)
Rete radie resch (Italy)
Revista Cuadernos del Sur (Argentina)
Revista Thesseis (Grécia)
Rivista Altra Economia ((Italy)
Sempreviva Organizaçao Feminista (Brasil)
Servicio Jurídico Integral pare el Desarrollo Agrario
Servicio paz y justicia en America latina
SIN Cobas (Ialy)
Sind. Nacional dos Trabalhadores do Banco Central do Brasil - SINAL
Sindicato de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (Argentina)
Sindicato de Sociólogos do Est. de RS (Brasil)
Sindicato de trabajadores sociales de Paraguay
Sindicato dos Químicos de Osasco e regiao, Sao Paulo (Brasil)
Sindicato dos Químicos de Sao Jose dos Campos (Brasil)
Sindicato dos Rodoviários de Cachoeirinha, RS (Brasil)
Sindicato dos Servidores Civis nas Forças Armadas do RJ (Brasil)
Sindicato dos Sociólogos do Est. de SP (Brasil)
Sindicato dos trabalhadores da Universidade de Brasília (Brasil)
Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Previdencia e Seguridade Social (Brasil)
Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários no Distrito Federal (Brasil)
Sindicato Nacional dos trabalhadores dos Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (Brasil)
Sindicato Servidores Municipais Caxias do Sul - RS (Brasil)
Sind-Saúde-MG (Brasil)
SUD-PTT (France)
Syndicat national de ltutaj superieur (France)
Tandem sur norte (Argentina, Francia, Brasil)
Telang Ana Front (India)
Transnational Institute - TNI - (Netherlands)
Tribunal Ético con la Impunidad (Paraguay)
Tutttutaj Arte (Italy)
Union de Mujeres de la Argentina - UMA
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas - UNORCA (México)
Unione Italiana Spor Per Tutti (Italy)
Via campesina
Vida, si! (Argentina)
WINFA (Caribean farmers, West indies)
World Rainforest Movement
Youth Unity & Volontary Action- YUVA - (India)

(26.03.2001 został podpisany także przez Komitet Założycielski ATTAC Polska)

Kontakt

 info@attac.pl

    

© wszystkie prawa zastrzeżone