Jesteś tutaj: Publicystyka Karta Zasad Światowego Forum Społecznego

Karta Zasad Światowego Forum Społecznego

Społeczne Forum Światowe jest otwartym miejscem spotkań, którego celem jest pogłębianie procesu refleksji, demokratycznej debaty nad ideami, opracowywania propozycji i wolnej wymiany doświadczeń, oraz współpraca - celem organizowania skutecznych działań - różnych struktur i ruchów społeczeństwa cywilnego przeciwstawiających się neoliberalizmowi i dominacji świata przez kapitał oraz wszelkie formy imperializmu, i które dążą do stworzenia ogólnoświatowego społeczeństwa, w którym najważniejszy byłby człowiek.Karta Zasad Światowego Forum Społecznego


Komitet organizacji brazylijskich, twórca i organizator pierwszego Światowego Forum Społecznego, które odbyło się w Porto Alegre między 25 a 30 stycznia 2001 roku, mając na względzie jego efekty oraz nadzieje, jakie to Forum wzbudziło, uznał za niezbędne i uzasadnione stworzenie Karty Zasad, której celem jest ukierunkowanie dalszego rozwoju tej inicjatywy. Zasady zawarte w niniejszej Karcie - którą powinni respektować wszyscy, którzy pragną uczestniczyć w tym procesie i organizować następne edycje Światowego Forum Społecznego - są skonsolidowaną formą decyzji, w oparciu o które zorganizowano i zapewniono sukces Forum w Porto Alegre; rozszerzają one zasięg oddziaływania Forum, kreśląc kierunki działania wynikające z logiki wspomnianych decyzji.

1. Społeczne Forum Światowe jest otwartym miejscem spotkań, którego celem jest pogłębianie procesu refleksji, demokratycznej debaty nad ideami, opracowywania propozycji i wolnej wymiany doświadczeń, oraz współpraca - celem organizowania skutecznych działań - różnych struktur i ruchów społeczeństwa cywilnego przeciwstawiających się neoliberalizmowi i dominacji świata przez kapitał oraz wszelkie formy imperializmu, i które dążą do stworzenia ogólnoświatowego społeczeństwa, w którym najważniejszy byłby człowiek.

2. Światowe Forum Społeczne w Porto Alegre było zgromadzeniem umiejscowionym w czasie i przestrzeni. Od tej chwili, dzięki proklamowanemu w Porto Alegre zapewnieniu, że „inny świat jest możliwy”, staje się permanentnym procesem poszukiwania i tworzenia alternatyw, nie ograniczającym się tylko do organizowania zgromadzeń, na których się opiera.

3. Światowe Forum Społeczne jest procesem o charakterze światowym. Wszystkie spotkania organizowane w ramach tego procesu mają wymiar międzynarodowy.

4. Alternatywne rozwiązania proponowane na Światowym Forum Społecznym przeciwstawiają się procesowi kapitalistycznej globalizacji, kierowanemu przez wielkie koncerny ponadnarodowe oraz rządy i międzynarodowe instytucje służące ich interesom. Celem tych rozwiązań jest stworzenie globalizacji solidarnej, jako nowego etapu historii świata, respektującej uniwersalne prawa człowieka, prawa wszystkich obywateli i obywatelek wszystkich narodów, a także prawa środowiska naturalnego; etapu zasadzającego się na międzynarodowych, demokratycznych systemach i instytucjach służących sprawiedliwości społecznej, równości i suwerenności narodów.

5. Światowe Forum Społeczne skupia wyłącznie struktury i ruchy społeczeństwa cywilnego ze wszystkich krajów świata, nie pretenduje jednak do roli reprezentatywnej instancji światowego społeczeństwa cywilnego.

6. Spotkania organizowane w ramach Światowego Forum Społecznego nie stanowią instancji decyzyjnej Forum jako takiego. Nikt nie będzie więc upoważniony do wyrażania w imieniu Forum, w jakiejkolwiek jego edycji, stanowisk przypisujących sobie miano opinii wszystkich uczestników. Uczestników Forum nie należy wzywać do podejmowania decyzji, poprzez głosowanie lub aklamację, jako zgromadzenia ludzi i ruchów uczestniczących w Forum, odnośnie deklaracji bądź propozycji działań angażujących ich wszystkich lub ich większość, a które przypisywałyby sobie miano deklaracji bądź propozycji Forum jako takiego. Forum nie stanowi więc żadnej instancji władzy, o którą mogliby zabiegać ci, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, ani nie pretenduje do tytułu jedynej alternatywy formy organizacyjnej i współdziałania struktur i ruchów, które się na nie składają.

7. W związku z tym, strukturom lub zespołom struktur uczestniczącym w spotkaniach w ramach Forum należy zapewnić pełną swobodę uchwalania deklaracji i działań, które w trakcie tych spotkań postanawiają prowadzić - same lub wspólnie z innymi uczestnikami. Światowe Forum Społeczne zobowiązuje się w ramach swoich możliwości rozpowszechniać maksymalnie owe decyzje, bez narzucania żadnych linii działania, hierarchii, cenzury bądź restrykcji, a wyłącznie jako decyzje tych struktur - lub zespołów struktur, które wezmą za nie odpowiedzialność.

8. Światowe Forum Społeczne to miejsce pluralizmu i różnorodności, bezwyznaniowe, pozarządowe i niestronnicze, które w sposób nie scentralizowany, w formie sieci, gromadzi struktury i ruchy prowadzące konkretne działania, lokalnie lub w skali międzynarodowej, zmierzające do zbudowania innego świata.

9. Światowe Forum Społeczne zawsze będzie przestrzenią otwartą na pluralizm i różnorodność decyzji i działań struktur i ruchów społecznych zgłaszających swój udział, mając na uwadze różnice płci, etniczne, kulturowe, pokoleniowe, wydolności fizycznej - o ile respektować będą one Kartę Zasad. Nie będą mogły uczestniczyć w Forum - jako takie - reprezentacje partii politycznych ani organizacje militarne. Mogą być zaproszeni na Forum, jako osoby prywatne, członkowie rządów i parlamentarzyści, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za postanowienia niniejszej Karty.

10. Światowe Forum Społeczne jest przeciwne wszelkiej totalitarnej i upraszczającej wizji ekonomii, rozwoju i historii, oraz stosowaniu przemocy jako sposobu społecznej kontroli sprawowanej przez Państwo. Przeciwstawia im poszanowanie praw człowieka i prawdziwą demokrację przedstawicielską , poprzez stosunki międzyludzkie oparte na zasadach równości, solidarności i pokojowego współżycia ludzi, ras, różnych płci i narodów, potępiając wszystkie formy dominacji, np. w postaci podporządkowania jednej istoty ludzkiej przez inną.

11. Światowe Forum Społeczne, jako miejsce debat, jest ruchem, zaczynem idei społecznych stymulującym refleksję oraz przestrzenią, gdzie owoce tej refleksji mogą być propagowane w sposób otwarty; idei dotyczących mechanizmów i instrumentów dominacji kapitału, środków i metod oporu oraz sposobów przezwyciężenia tej dominacji, tworzenia alternatywnych propozycji rozwiązania problemów wykluczenia i nierówności społecznych, które kreuje proces kapitalistycznej globalizacji z właściwymi mu elementami rasizmu, seksizmu i destrukcji środowiska, zarówno w skali międzynarodowej jak i w poszczególnych krajach.

12. Światowe Forum Społeczne, jako miejsce wymiany doświadczeń, pozwala poznać się wzajemnie uczestniczącym w nim strukturom i ruchom społecznym, dodając walorów tej współpracy, szczególnie w przypadku doświadczeń społecznych mających na celu skierowanie aktywności społecznej i działań politycznych na potrzeby człowieka przy zachowaniu poszanowania przyrody - zarówno w dobie obecnej, jak i dla przyszłych pokoleń.

13. Światowe Forum Społeczne, jako miejsce współdziałania, pragnie wzmocnić i stworzyć, w poszczególnych krajach jak i w skali międzynarodowej, nowe możliwości współdziałania struktur i ruchów społeczeństwa cywilnego, które zwiększają, zarówno w sferze życia publicznego jak i prywatnego, zdolność pokojowego, społecznego oporu w obliczu procesu dehumanizacji na świecie i przemocy używanej przez Państwo, a także za pomocą społecznych akcji w/w struktur i ruchów wzmacniają inicjatywy przeciwstawne.

14. Światowe Forum Społeczne jest procesem, który uczestniczące w nim struktury i ruchy społeczne zachęca do prezentowania ich lokalnych lub krajowych działań jako spraw obywatelskich ważnych nie tylko dla nich ale i dla całego świata, poprzez czynny udział w międzynarodowych instancjach ruchu i informowanie wszystkich uczestników o wprowadzanych lokalnie nowych rozwiązaniach pomagających w tworzeniu innego świata.Zatwierdzono i podpisano w Sao Paulo dn. 9 kwietnia 2001 roku przez struktury wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego Światowego Forum Społecznego; potwierdzono z późniejszymi zmianami przez Międzynarodową Radę Światowego Forum Społecznego dn. 10 czerwca 2001 roku.
(tłumaczenie: Attac Polska)

Kontakt

 info@attac.pl

    

© wszystkie prawa zastrzeżone